Zapisy on-line

Montessori

M ateriał dydaktyczny, estetycznie wykonany, inspirujący do działania
O bserwacja nauczyciela niezbędna do wspierania postępów dziecka
N aturalny rozwój indywidualnych uzdolnień i cech osobowych
T wórcze myślenie i procesy nadające kształt osobowości
E dukacja ogólna dająca gruntowne podstawy do nauki w szkole
S amodzielność i wiara we własne siły
S zacunek do porządku oraz pracy własnej i innych
O toczenie odpowiednio przygotowane dla potrzeb i prawidłowego rozwoju dziecka
R ozwój koncentracji i ćwiczenie wytrwałości do ukończenia podjętego zadania
I  ndywidualny tok nauki każdego dziecka zgodny z jego tempem rozwoju,
     możliwościami i zainteresowaniami
 
 
Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zapoznaj się również z ofertą naszej Szkoły.
design & code LemonArt.pl